$1.50
سه ماهه
پلن شماره یک
فضا ۵۰۰ مگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۵ عدد
پارک دامین 2 عدد Domain Alias
دامین رایگان -
$2.25
سه ماهه
پلن شماره دو
فضا ۱ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۱۰ عدد
پارک دامین ۵ عدد Domain Alias
دامین رایگان .ir
$3.00
سه ماهه
پلن شماره سه
فضا ۲ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$3.75
سه ماهه
پلن شماره چهار
فضا ۳ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$4.50
سه ماهه
پلن شماره پنج
فضا ۵ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$8.75
سه ماهه
پلن شماره شش
فضا ۱۰ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۳۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۳ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۳ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir