$5.00
سالانه
پلن شماره یک
فضا ۵۰۰ مگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۵ عدد
پارک دامین 2 عدد Domain Alias
دامین رایگان -
$8.00
سالانه
پلن شماره دو
فضا ۱ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۱۰ عدد
پارک دامین ۵ عدد Domain Alias
دامین رایگان .ir
$11.00
سالانه
پلن شماره سه
فضا ۲ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$13.00
سالانه
پلن شماره چهار
فضا ۳ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$17.00
سالانه
پلن شماره پنج
فضا ۵ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
$33.00
سالانه
پلن شماره شش
فضا ۱۰ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۳۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۳ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۳ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۳ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir