325,000 تومان
سالانه
پلن شماره یک
فضا ۵۰۰ مگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۵ عدد
پارک دامین 2 عدد Domain Alias
دامین رایگان -
520,000 تومان
سالانه
پلن شماره دو
فضا ۱ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۱۰ عدد
پارک دامین ۵ عدد Domain Alias
دامین رایگان .ir
715,000 تومان
سالانه
پلن شماره سه
فضا ۲ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
845,000 تومان
سالانه
پلن شماره چهار
فضا ۳ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
1,105,000 تومان
سالانه
پلن شماره پنج
فضا ۵ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۲ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir
2,145,000 تومان
سالانه
پلن شماره شش
فضا ۱۰ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۳۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۳ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۳ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۳ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
دامین رایگان .ir