1,235,000 تومان
سالانه
پایتون ۱
فضا ۱ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین ۱۰ عدد
پارک دامین ۵ عدد Domain Alias
قابلیت اجرای پایتون
دسترسی شل SSH
1,495,000 تومان
سالانه
پایتون ۲
فضا ۲ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۱۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۱ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۱ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
قابلیت اجرای پایتون
دسترسی شل SSH
1,885,000 تومان
سالانه
پایتون ۳
فضا ۳ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۰ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
قابلیت اجرای پایتون
دسترسی شل SSH
2,340,000 تومان
سالانه
پایتون ۵
فضا ۵ گیگابایت
سیستم عامل لینوکس
ترافیک ۲۵ گیگابایت
انتخاب ورژن php
کنترل پنل cPanel
میزبانی MySQL پایگاه داده ۲ عدد
میزبانی PostgreSQL پایگاه داده ۲ عدد
SSL رایگان
تحویل آنی
محل سرور ایران
وب سایت قابل میزبانی ۱ عدد
سابدومین نامحدود
پارک دامین نامحدود Domain Alias
قابلیت اجرای پایتون
دسترسی شل SSH